اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۳۹۰۱۳۶-۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۳۹۵۰۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۳۹۰۱۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۲۲۷۶۸۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
جاده قدیم کرج،کیلومتر 4،مقابل فتح11،مرکز تجارت استیل ایران،پلاک 157-155

شرکت استیل مرکزی ایران

تلفن

  • ۶۶۳۹۰۱۳۶-۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۳۹۵۰۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۶۶۳۹۰۱۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۲۲۷۶۸۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  جاده قدیم کرج،کیلومتر 4،مقابل فتح11،مرکز تجارت استیل ایران،پلاک 157-155