اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۳۹۰۱۳۶-۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۳۹۵۰۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۳۹۰۱۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۲۲۷۶۸۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
جاده قدیم کرج،کیلومتر 4،مقابل فتح11،مرکز تجارت استیل ایران،پلاک 157-155

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • جاده قدیم کرج،کیلومتر 4،مقابل فتح11،مرکز تجارت استیل ایران،پلاک 157-155

  • :
  • ۶۶۳۹۰۱۳۶-۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۶۶۳۹۵۰۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۶۶۳۹۰۱۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 سیدمرتضی قادری
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۳۹۰۱۳۶-۹
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۳۹۰۱۴۰
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۲۲۷۶۸۰

آدرس